คณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

วันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งได้ดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เข้าชมแปลงเกษตรอินทรีย์และพูดคุยกับเกษตรกรชาวปกาเกอะญอ ที่หมู่บ้านเมืองอาง พื้นที่ในความรับผิดชอบดูแลของสถานีฯ อินทนนท์ ในการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชผักอินทรีย์ภายใต้การรับรองของกรมวิชาการเกษตร

จากนั้นคณะได้เข้าเยี่ยมชมแปลงวิจัยไม้ผลเมืองหนาว ไม้ผลกึ่งเขตร้อน ไม้ดอก อาทิ พีช กุหลาบ เยอบีร่า รวมทั้งชมการคัดแยกไม้ดอกและการบรรจุ ซึ่งเป็นกระบวนการเก็บรักษาและบรรจุผลผลิต ก่อนนำส่งจำหน่ายผ่านฝ่ายการตลาด มูลนิธิโครงการหลวง ที่หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง โดยมีนายวิจิตร ถนอมถิ่น คณะทำงานฝ่ายสถานีวิจัยเกษตรหลวง ศ.ดร.อานัฐ ตันโช คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและสถานีฯ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอจอมทองให้การต้อนรับ