องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และชุมชนในพื้นที่ โดยได้ตรวจพื้นที่อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ของหมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข จากนั้นได้เดินทางไปวัดพระบาทห้วยต้มซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยครูบาชัยยะวงศาพัฒนา และเยี่ยมชมกลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรมของชาวปกาเกอะญอ ที่ได้สืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมในการทอผ้าแบบดั้งเดิมไว้ พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกพืชผักอินทรีย์และแปลงไม้ผลของเกษตรกร

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยห้วยต้ม เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2521 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านพระบาทห้วยต้ม ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่อพยพมาจากอำเภอแม่ละมาด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ชาวบ้านขาดแคลนที่ทำกิน และเป็นโรคขาดสารอาหารโดยเฉพาะเด็กเล็ก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  รับหมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม ให้อยู่ภายใต้ในการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมการปลูกพืชเขตหนาว ตลอดจนการพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้มดำเนินงานทดสอบสาธิตและพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและคนพื้นเมืองรวม 11 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 12,150 คน มีผลผลิตหลัก อาทิ มะระหยก มะระขาว คะน้ายอด คะน้าฮ่องกง ผักกาดกวางตุ้ง คะน้าฮ่องกงอินทรีย์ เบบี้ฮ่องเต้อินทรีย์ มะม่วงนวลคำ มะม่วงอาร์ทูอีทู เสาวรส เคพกูสเบอร์รี งาดำ