การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอกกัมปนาถ รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขับเคลื่อนให้มูลนิธิ ฯ ก้าวไปสู่องค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งสร้างประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนชาวเขาบนพื้นที่สูง ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสถานีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง จำนวนกว่า 100 คน

ทั้งนี้ มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ( องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ ร่วมกับ สำนักวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรด้านการเกษตรภายใต้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแลกเปลี่ยนความรู้ งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นสังคมคาร์บอนต่ำที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและบนพื้นที่สูงและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีประเด็นสำคัญ ๆ ที่ประกอบการศึกษาวิจัย ได้แก่ การหมุนเวียนใช้สิ่งเหลือใช้ในการเกษตร การให้ปุ๋ยและน้ำในการปลูกผักและไม้ผลที่มีประสิทธิภาพสูง การใช้จุลินทรีย์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ฟื้นฟูสมบัติดินและแก้ปัญหาโลหะหนักในดิน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยโครงการหลวงได้ส่งเรื่องตรวจประเมิน ฯตามตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จำนวน 12 ชุมชนในพื้นที่สถานีวิจัย/เกษตรหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 11 แห่ง อันจะนำไปสู่การเป็นต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำ และถือได้ว่าเป็นหน่วยงานแรก ๆ ที่เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการหลวง ได้รับเชิญจาก สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ให้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการยาเสพติด ครั้งที่ 62 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็นการประชุมสำคัญระดับโลกด้านยาเสพติดเพื่อติดตามการปฏิบัติตามปฏิญญาทางการเมือง พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีต่อยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการและสมดุลเพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติดโลกพ.ศ. 2562 ในฐานะรัฐสมาชิกของ CND ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง จะเข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการในวาระที่มูลนิธิโครงการหลวงครบรอบ 50 ปี ปี 2562 นี้ การพัฒนาที่สูงแบบยั่งยืนตามแบบโครงการหลวง การดำเนินการส่งเสริมการปลูกพืชเขตหนาวทดแทนพืชเสพติดมาเป็นเวลา 50 ปี

จากการดำเนินงานมาตลอด 50 ปี ที่ มูลนิธิโครงการหลวงก่อให้เกิดองค์ความรู้และวิทยาการด้านการเกษตรในด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย การพัฒนาพันธุ์พืชที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศของไทย เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการหลวงตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งยังเป็นปีมหามงคล ที่โปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงได้กำหนดจัดงานประจำปี ขึ้นใน 2 วาระพิเศษ ได้แก่ เดือนสิงหาคม 2562 งานโครงการหลวง 50 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2562 และ เดือนธันวาคม 2562 งานโครงการหลวง 2562 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ร่วมด้วยการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2562


และยังมีแผนในการขยายพื้นที่เลี้ยงปลาเรนโบว์เทร้าต์ ไปยัง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง อ.เทพเสด็จ จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง 900 เมตร และมีอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค คาดว่าในปี 2565 จะมีปลาออกจำหน่ายได้ถึง 10 ตัน ต่อปี