องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย มูลนิธิโครงการหลวง และประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

เวลา 09.00 น องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 5/2562 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของโครงการหลวง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โดยองคมนตรีได้ให้ความสำคัญในเรื่องการวางแผนการผลิตพืช เนื่องจากเป็นฤดูกาลที่มีผลผลิตออกในปริมาณมาก โดยเฉพาะพืชผลในกลุ่มผัก ซึ่งมูลนิธิฯ เน้นการผลิตในระบบอาหารปลอดภัย ตั้งแต่แปลงเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการผลิตพืชที่ดี (GAP) และยังนำระบบมาตรฐานการปลูกพืช Global GAP plus requirement of McDonald มาควบคุมและรับรองการผลิตผักกาดหอมห่อ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อกำจัดศัตรูพืชทดแทนสารเคมี เพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิต ผู้บริโภค รวมทั้งสิ่งแวดล้อม และขบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวในโรงคัดบรรจุผลผลิตของโครงการหลวงยังนำระบบการประกันคุณภาพ GMP และ HACCP ที่เน้นการควบคุมกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน เพื่อประกันคุณภาพด้านความปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการหาซื้อสินค้าโครงการหลวง มูลนิธิฯ จึงได้เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าโครงการหลวงห้วยแก้ว" (outlet 2) ณ บริเวณลานจอดรถสำนักงานปศุสัตว์ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด สาขา 2 จากสาขาแรกคือ ศูนย์จำหน่ายสินค้าโครงการหลวงแม่เหียะ นอกเหนือจากร้านโครงการหลวงสาขาต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และจังหวัดต่าง ๆ

นอกจากนี้ในการประชุมยังมีการติดตามความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนา โดยองคมนตรีได้ให้นโยบายในการทำงานวิจัยเพื่อลดการนำเข้าและการสั่งซื้อจากบริษัทภายนอก การสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และการแข่งขันเพื่อรองรับตลาด online เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิต โดยใช้เทคนิคทำน้อยได้มาก ลดต้นทุน ลดการสูญเสีย เน้นการผลิตภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มการผลิตในระบบอินทรีย์ให้มากขึ้น รวมทั้งการรวบรวมองค์ความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้โครงการหลวงเป็นศูนย์การเรียนรู้บนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน