องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวงได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวง และประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

เวลา 09.00 น องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 4/2562 โดยที่ประชุมได้หารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การเตรียมการจัดการประชุมนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้น ในวันที่ 19 -20 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ด้วยในปี พ.ศ.2562 นี้ มูลนิธิโครงการหลวงมีวาระการดำเนินงานมาครบ 50 ปี จากปี พ.ศ.2512 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การปลูกพืชเสพติด และการทำเกษตรแบบเลื่อนลอย ผลการดำเนินการตลอดระยะเวลา 50 ปี ได้รับการยอมรับในรูปแบบการพัฒนาอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ ด้วยการดำเนินการตามแนวพระราชประสงค์และพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างเข้าใจ เข้าถึง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จสูงสุดในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่ดีให้ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค นำไปประยุกต์ปฏิบัติ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐเมียนมา และราชอาณาจักรภูฏาน การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติที่จะจัดขึ้นครั้งนี้ เป็นเวทีในการพบปะและนำเสนอผลงานทางการพัฒนาพื้นที่สูงของผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่มีประสบการณ์การทำงานพัฒนาพื้นที่สูงจากประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลกรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องของประเทศต่างๆ อีกด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาผลงานวิจัยใหม่ ๆ ซึ่งพัฒนาโดยนักวิจัยอาสาสมัครของโครงการหลวง ได้แก่ การวิจัยพัฒนาไม้ดอกวงศ์ขิง โดยสร้างลูกผสมพันธุ์ใหม่ให้มีความหลากหลาย เหมาะสำหรับการผลิตเป็นไม้ตัดดอกและไม้ดอกกระถาง ซึ่งในปี พ.ศ.2558–2560 โครงการหลวงสามารถพัฒนาพันธุ์ลูกผสมวงศ์ขิงพันธุ์ใหม่ ขึ้นทะเบียนพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตรแล้ว จำนวน 7 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์รอพ์ฟแองเจิ้ล รอร์ฟรูบี้ รอร์ฟสการ์แล็ต รอร์ฟกลอรี่ รอร์ฟไบรด์ รอร์ฟเอลฟ์ และรอร์ฟบลัช และได้ขยายผลไปสู่การส่งเสริมในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สำหรับในปี พ.ศ.2561-2563 นักวิจัยยังสามารถพัฒนาและคัดเลือกไม้ดอกสกุลขมิ้นที่เป็นลูกผสมพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของไม้ดอกวงศ์ขิง เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 6 ชนิด มีลักษณะกลีบประดับและช่อดอกดีเด่น ที่ผ่านมาได้สร้างรายได้ที่ดีให้แก่เกษตรกร และความต้องการของตลาดยังขยายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้มูลนิธิโครงการหลวงอยู่ระหว่างการขอรับรองขึ้นทะเบียนพันธุ์ “ไม้ดอกสกุลขมิ้น”กับกรมวิชาการเกษตร

องคมนตรียังได้มีการพิจารณาการดำเนินโครงการวิจัยทดสอบและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบของโครงการหลวง ซึ่งถือเป็นไม้ตัดดอกที่สร้างรายได้เป็นอันดับ 1 ในปี 2561 มีมูลค่ากว่า 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.97 ของมูลค่าไม้ตัดดอกทั้งหมดของโครงการหลวง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ เข้าทดแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดและลดการนำเข้าพันธุ์จากต่างประเทศ โดยความก้าวหน้าของผลสำเร็จจากงานวิจัยการทดสอบและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบในช่วงที่ผ่านมาโครงการหลวงได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์ลูกผสม จำนวน 11 พันธุ์ และนำส่งเสริมแก่เกษตรกรจำนวน 4 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ดารา จิตรา มาเจนต้าพิงค์ และ คอรอลบิวตี้

จากผลการดำเนินงานของโครงการหลวง ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ยังก่อเกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับต่างประเทศ โดยการนำองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปเผยแพร่และช่วยเหลือแก่เกษตรกรในประเทศต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้โครงการหลวงได้จัดส่งนักวิขาการไปจัดฝึกอบรมด้านการเกษตรแก่เกษตรกรของ สปป ลาว ในเขตแขวงบอลิคำไซ โดยการทำแปลงตัวอย่างการปลูกพืชผักและองุ่นด้วยโรงเรือนไม้ไผ่แบบโครงการหลวง การก่อสร้างระบบส่งน้ำและกระจายน้ำในพื้นที่ เป็นต้น