การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 พลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสถานีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง จำนวนกว่า 100 คน

ซึ่งได้มีการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง ที่มุ่งสร้างประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนชาวเขาบนพื้นที่สูง การดำเนินงานของโครงการหลวงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ ได้มีการจัดเตรียมผลผลิต และผลิตภัณฑ์สำหรับการจัดงานโครงการหลวง ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมยังได้ดำเนินการลดใช้ถุงพลาสติก ทั้งในร้านโครงการหลวง และ จุดจำหน่ายสินค้าในทุกจุดบริการของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ อ่างขาง อินทนนท์ ตีนตก ฯลฯ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ตามนโยบายที่ทาง ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ได้มอบหมายไว้ และในการจัดงานโครงการหลวง ประจำปี 2561 นี้ จะเริ่มงดให้บริการอย่างจริงจังพร้อมทั้งมีถุงผ้าจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในงานด้วย