องคมนตรีประชุมติดตามงานโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย มูลนิธิโครงการหลวง และประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินและให้นโยบายการทำงานต่อไปในอนาคตแก่คณะอนุกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้บัญชาการมณฑล 33 ผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ รวมทั้งสิ้นกว่า 40 คน

และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันได้มีการประชุมร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร เพื่อชี้แจงและปรับแนวทางการทำงานให้ตรงตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง การนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ศูนย์ฯที่ 39 แห่งสุดท้ายของมูลนิธิโครงการหลวง ที่เริ่มจัดตั้งขึ้น เมื่อเดือนกันยายน 2559 โดยโครงการหลวงเข้าไปดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ทดแทนฝิ่น ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของโครงการหลวงที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 9 และสืบสาน ต่อยอดในรัชกาลที่ 10 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ รัชกาลที่ 9 เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในทุก ๆ ด้านของโครงการหลวงและหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการอยู่ดีกินดีของประชาชน มีการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในด้านต่าง ๆ และการทำงานด้านมวลชนสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ควบคู่กับไปเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด(ฝิ่น)