องคมนตรีประชุมติดตามงานโครงการหลวง ประจำเดือนตุลาคม 2561

วันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงาน มูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนตุลาคม 2561 และประชุมประจำเดือนของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง และบรรลุตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเริ่มต้นในเดือนตุลาคมนี้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสถานีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง จำนวนกว่า 100 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โดยมีการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง ที่มุ่งสร้างประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนชาวเขาบนพื้นที่สูง การดำเนินงานของโครงการหลวงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เน้นทำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมการเกษตรใหม่ ๆ พร้อมกับการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป โดยเริ่มตั้งแต่ในพื้นที่เพาะปลูก มีการจัดสรรพื้นที่ในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การปลูกหญ้าแฝก การส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน และการทำแนวป้องกันไฟป่า

นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ฝ่ายตลาดมูลนิธิโครงการหลวงยังได้เริ่มกิจกรรมงดให้บริการถุงพลาสติกบรรจุสินค้าในร้านโครงการหลวง สาขาต่าง ๆ ทุกจังหวัดเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ถุงพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในระยะแรกนี้ยังคงมีกำหนดวันงดให้บริการ แต่นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จึงจะงดให้บริการอย่างจริงจัง นอกจากโครงการหลวงยังได้ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับใช้ในงานของโครงการหลวงเป็นผลสำเร็จได้แก่ ถุงบรรจุผลผลิต ถุงปลูก ถุงเพาะซึ่งผลิตจากพลาสติกชีวภาพ (PLA) สามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้ซึ่งผลิตจากข้าวโพดที่ผ่านกระบวนการหมักทางชีวภาพจนได้เป็นเม็ดพลาสติกย่อยสลายได้ในสภาพแวดล้อมปกติ ในเวลา 180 วัน ทำให้สามารถนำต้นกล้าไปปลูกลงดินโดยไม่ต้องแกะถุงพลาสติกออกโดยมูลนิธิโครงการหลวงดำเนินงานวิจัยร่วมกับ บริษัทพีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และนำไปทดลองใช้จริงแล้ว ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รวม 32 แห่ง ในจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา สำพูนและตาก โดยถุงบรรจุผักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกได้ถึงร้อยละ 25 และถุงยืดอายุผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งมีคุณสมบัติในการควบคุมการซึมผ่านของก๊าซช่วยยืดอายุผักผลไม้ได้นานขึ้นประมาณ 1 เท่าเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ทั่วไปนอกจากนี้ยังมีกล่องบรรจุสลัดพร้อมบริโภคของโครงการหลวง ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติกย่อยสลาย มีวางจำหน่ายที่ร้านโครงการหลวงทุกสาขา ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี และปทุมธานี