การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปี 2561

วันที่ 14 กันยายน 2561 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ มูลนิธิโครงการหลวง และ สถาบัน วิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อ "นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย เพื่อการพัฒนางานบนพื้นที่สูงโครงการหลวง" แก่ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการ และนักพัฒนาพื้นที่สูง จำนวนกว่า 450 คน ณ ห้องประชุม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยงานวิจัยถือเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนางานของมูลนิธิโครงการหลวง มาตลอดกว่า 4 ทศวรรษ และนโยบายของมูลนิธิที่มุ่งจะสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวงให้มีความยั่งยืนต่อไป การวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง จึงมุ่งเน้นสรรค์สร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปพัฒนางานทั้งด้านการเกษตร สังคม สิ่งแวดล้อม และตลาด รวมทั้งเพื่อใช้แก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร การจัดประชุมวิชาการผลงานวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการนำเสนอผลสำเร็จและความก้าวหน้างานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านงานวิชาการระหว่างหน่วยงานตลอดจนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตร วิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มูลนิธิโครงการหลวงได้อนุมัติงบประมาณดำเนินงานวิจัยใน 10 สาขา โดยมีงานวิจัยหลัก จำนวน 36 โครงการ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งให้การสนับสนุนโครงการหลวงได้อนุมัติงบประมาณดำเนินงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 5 แผนงาน รวม 44 โครงการหลัก 92 โครงการย่อย

ในการจัดประชุมวิชาการผลงานวิจัย ประจำปี 2561 ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ได้ประกอบพิธีเปิดการประชุมและให้โอวาทแก่ที่ประชุมในการศึกษาต่อยอดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้วยนวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จากนั้น พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ยังได้เป็นองค์ปาฐกพิเศษ ในหัวข้อ "นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย เพื่อการพัฒนางานบนพื้นที่สูงโครงการหลวง" เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนางานของโครงการหลวงให้มีความยั่งยืนเป็นไปตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวงให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป นอกจากนั้นแล้วยังมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "นวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์" โดย นางพรรณพิมล ธัญญานุวัตร ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) การนำเสนอผลการวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์จำนวน 91 เรื่อง แบ่งเป็นภาคบรรยาย 39 เรื่อง ภาคโปสเตอร์ 52 เรื่อง และการจัดแสดง นิทรรศการการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ "อาหารปลอดภัยจากพื้นที่สูง" จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ ชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมี การปลูกพืชในระบบไร้ดินอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ข้าวท้องถิ่นโดยโครงการหลวง การจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากโครงการปศุสัตว์ ซึ่งมีให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดสอบรสชาติหลายชนิด