การประชุมโครงการหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และ กรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงาน มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2561 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ ที่ประชุมโครงการหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561