พิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2561

วันที่ 5 เมษายน 2561 ผู้แทนจากศูนยพัฒนาโครงการหลวง 10 แห่ง เข้ารับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจำปี 2561 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดขึ้น ณ ห้องภาณุรังษีบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ โดยในปี 2560 ได้มีคณะกรรมการฯ ได้เข้ามาตรวจประเมินคุณภาพและศักยภาพภายในพื้นที่โครงการหลวง ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานและส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรที่สูงคุณภาพต่อไป

รายชื่อศูนยพัฒนาโครงการหลวง 10 แห่ง ที่ได้รับมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประจำปี 2561 ได้แก่
ระดับดีเยี่ยม: โครงการหลวงอินทนนท์ ม่อนเงาะ แม่หลอด ทุ่งเริง ขุนวาง ตีนตก หนองหอย
ระดับดีมาก: โครงการหลวงสะโงะ
ระดับดี: โครงการหลวงแกน้อย ห้วยโป่ง