โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้เพาะเห็ดในพื้นที่โครงการหลวง

วันที่ 3 เมษายน 2561 งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเห็ด มูลนิธิโครงการหลวง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้เพาะเห็ดในพื้นที่โครงการหลวงขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ กิจกรรมมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเห็ด จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดย ดร.ชนะ พรหมทอง ผู้ประสานงานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเห็ดมูลนิธิโครงการหลวง จากนั้นได้มีการฝึกปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ ในการเพาะเห็ดโคนน้อยจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ เพื่อเป็นการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่หาได้ง่ายมาเพาะเห็ดชนิดที่เหมาะสมกับฤดูกาลบนพื้นที่สูง เพื่อบริโภคหรือจำหน่ายในท้องถิ่นเป็นรายได้เสริม และเป็นการนำวัสดุเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ดแล้วไปใ้ช้เป็นปุ๋ยพืชปลูกหรือใช้ปรับปรุงโครงสร้างดินปลูกต่อไป