การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การผลิตเนคทารีน"

วันที่ 29 มีนาคม 2561 งานพัฒนาและส่งเสริมไม้ผลเขตหนาว จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การผลิตเนคทารีน" ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.อุณารุจ บุญประกอบ ผู้ประสานงานไม้ผลเขตหนาว มูลนิธิโครงการหลวง มาบรรยายพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและเกษตรกรที่เข้าร่วมประมาณ 30 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการผลิตเนคทารีนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในงานส่งเสริมต่อไป จากนั้นได้มีการพาผู้เข้าอบรมลงพื้นที่ไปชมแปลงสาธิตเนคทารีนที่หน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้ง