รัฐบาลญี่ปุ่นมอบเงินสนับสนุน “โครงการส่งเสริมวงจรเกษตรกรรมและพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ในภาคเหนือของประเทศไทย” ของมูลนิธิโครงการหลวง

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี)) แก่ “โครงการส่งเสริมวงจรเกษตรกรรมและพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ในภาคเหนือของประเทศไทย” ของมูลนิธิโครงการหลวง โดยมี นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมด้วยนายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา หัวหน้าฝ่ายพัฒนา และดร.นุชนาฏ จงเลขา ผู้อำนวยการศูนย์อารักขาพืช ผู้แทนจากมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมในพิธี

ด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นความสำคัญของงานพัฒนาอาชีพแก่ชาวเขา ลดปัญหาการเผาป่า การทำไร่เลื่อนลอย เพื่อการทำการเกษตรชีวภาพแบบครบวงจรของโครงการหลวง ซึ่งดำเนินงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 3,150,000 บาท เพื่อจัดหา ถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ ป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช และเครื่องห่อฟิล์มยืด เพื่อพัฒนาประสิทธิผลของการจัดส่งผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจร ส่งผลต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นของเกษตรกรต่อไป