ขอเชิญร่วมงาน ก้าวสู่ ปีที่ 49 "โครงการหลวง 2560" วันที่ 21-24 ธ.ค. 2560
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เวลา 9.00 – 20.00 น.

กิจกรรมภายในงาน  ...

• นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ แสดงพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาดูได้ยากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงค์กับโครงการหลวง
• นิทรรศการผลความก้าวหน้าทางวิชาการ แนะนำ - พันธุ์พืชใหม่ อาทิ เนคทารีน พันธุ์โกเมน 1 เคพกูสเบอรี่ พันธุ์เหลืองทอง ส้มคัมควัท พันธุ์กลมหวาน คะน้าต้นปาล์ม เบบี้ขาวปลี ควินัว เห็ดถั่งเฉ่า เป็นต้น พืชปลอดโรค การจัดการระบบการเลี้ยงผึ้งโพรง-กระบือนม ผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่ อาทิ ข้าวเกรียบอบกรอบ กาแฟเห็ดหลินจือ สารสกัดเห็ดหลินจือในน้ำมันรำข้าว ชาอัสสัม มะเขือเทศกึ่งแห้ง และสบู่อ่อนควบคุมแมลง
• นิทรรศการด้านการพัฒนา ภายใต้แนวคิด “ชุมชนโครงการหลวงอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน” ที่แสดงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง ในรูปแบบการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งให้ความสำคัญกับชุมชนและการเกษตรที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจำลองแปลงปลูกพืชชนิดต่างๆ ภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จำลองนาข้าวบนพื้นที่สูง บ้านชาวไทยภูเขาที่มีบ่อบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติ ป่าชาวบ้าน ลำธารน้ำบนดอย และตกแต่งด้วยพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล พันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และพืชพรรณโครงการหลวงนานาชนิด
• กิจกรรมการประกวดต่างๆ อาทิ กิจกกรมคู่ขวัญโครงการหลวง กิจกรรมการประกอบอาหาร กิจกรรมการแสดงความสามารถพิเศษ กิจกรรมการจัดนิทรรศการกลุ่มยุวเกษตรกรโครงการหลวง
• การสาธิตการจัดแสดงศิลปะบนจานอาหารจากเชฟและดารายอดนิยม การจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม มุมกาแฟโครงการหลวง  การให้บริการสปาเด็กดอย การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการละเล่นของชนเผ่า การแสดงดนตรีจากวงดนตรีเดอะม้ง
 
เลือกซื้อ.. • ผลิตผลสด • ผลิตภัณฑ์แปรรูป • สินค้าหัตถกรรมชนเผ่า • ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  • ผลิตภัณฑ์บุหงา และดอกไม้แห้งโครงการหลวง

https://www.facebook.com/RoyalProjectFair2017/