ระบบอินทราเน็ต มูลนิธิโครงการหลวง

 

   ข่าวประกาศ ERP-SAP


8.
เรียน ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน กรณีขอยกเลิกเอกสารทางการเงินทุกประเภท ได้แก่ F-28, F-43, F-51, F-53 ขอให้ท่านติดต่องานบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี เพื่อทำการยกเลิกเอกสาร ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เบอร์ติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี 081-657-8112 งานบัญชี 053-810765-8 ต่อ 134 (คุณนุจรินทร์, คุณกัญญาภัทร) ต่อ 118 (คุณศิริพร, คุณภัณฑิลา) ต่อ 119 (คุณพิมพ์วลัญษ์, คุณวารุณี) ต่อ 164 (คุณสมเกียรติ) (ประกาศ ณ วันที่ 20/09/60)

7. จากมติที่ประชุมวันที่ 23/8/60 ในช่อง "ใบวัสดุ" T-CODE : MIGO ให้ระบุประเภทการส่ง ดังนี้
- N (Normal) จากศูนย์ส่งให้ศูนย์ผลิตผล ชม. ผ่านงานจัดซื้อผลิตผล
- D (Direct) จากศูนย์ส่งให้ศูนย์ผลิตผล กทม. (ไม่ QC จากศูนย์ผลิตผล ชม.)
- C (Customer) จากศูนย์ส่งให้ลูกค้า เช่น พลังผัก ทวีวัฒนา เอ็มเค ผักมีคุณภาพ พงษ์เทพ
- I (Indirect) จากศูนย์ส่งให้ลูกค้า (เอ็มเค คิวพี) โดยที่ผลิตผลไม่เต็มคันรถ และรถมารับของเพิ่มที่ศูนย์ผลิตผล หรือ การส่งผลิตผลของกลุ่มศูนย์ ที่ประกอบด้วยหลายศูนย์
หมายเหตุ : ใช้สำหรับทุกผลิตผลที่ศูนย์ส่ง หากมีข้อสงสัยในการเลือกใช้งาน กรุณาติดต่อคุณสุภาพ ทิพย์โสภา งานรับและคัดเกรดผลผลิต ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง เชียงใหม่ จึงเรียนมาเพื่อใคร่ขอความร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน จักขอบคุณยิ่ง (ประกาศ ณ วันที่ 04/09/60)

6. ทีมงานที่ปรึกษา SAP ได้จัดทำคู่มือเรียกดูรายงานตรวจสอบการสั้่งซื้อ รับของ และตั้งหนี้ (T-CODE : ME2L และ ZLMMRP23) สำหรับศูนย์ฯ/สถานีฯ ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดคู่มือทั้ง 2 แบบได้ที่ (ประกาศ ณ วันที่ 17/7/60)
>>> คู่มือเรียกดูรายงานตรวจสอบการสั่งซื้อ รับของ และตั้งหนี้ ME2L (แสดงรายการผลผลิต) (18/07/60)
>>> คู่มือเรียกดูรายงานตรวสอบการสั่งซื้อ รับของ และตั้งหนี้ ZLMMRP23 (ไม่แสดงรายการผลผลิต) (18/07/60)

5. เรียนผู้ใช้งานระบบ SAP ทุกท่าน เพื่อความครบถ้วนของการทำระบบ SAP ในส่วนงานการเงินและบัญชีนั้น กรณีที่ท่านนำส่งรายได้ ขอให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าระบบ SAP ด้วยทุกครั้ง จักขอบคุณยิ่ง ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดคู่มือได้ที่
>>> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการนำส่งรายได้ส่วนเกิน (25/04/60)
>>> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับรายได้และการนำส่งรายได้ นอกเหนือจากเงินส่วนเกินกองทุนหมุนเวียน (14/07/60)
ประกาศจากฝ่ายการเงินและบัญชี (ประกาศ ณ วันที่ 14/7/60)

4. ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานศูนย์ฯ/สถานีฯ และงานบัญชีโครงการ (ส่วนงานบันทึกส่งผลผลิต) บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมลงในช่อง "ใบวัสดุ" (T-CODE : MIGO) ดังนี้ กรณีส่งตรง (ส่งผลผลิตไปยังลูกค้าและศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงกทม.) ให้ป้อน D กรณีส่งปกติ (ส่งผลผลิตไปยังศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงชม.) ให้ป้อน N ในช่องดังกล่าว (ประกาศ ณ วันที่ 12/7/60)

3. คณะทำงานฯ ได้รวบรวมคู่มือการปฏิบัติงานระบบ SAP ที่จัดทำขึ้นโดยผู้ปฏิบัติงาน ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ >>> คลิก Link  (ประกาศ ณ วันที่ 11/7/60)

2. ทางบริษัท ไฮเปอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (ผู้รับจ้างพัฒนาระบบ ERP-SAP ระยะที่ 2 ) จะดำเนินการปรับปรุงเครื่อง Server ให้มีประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอปิดระบบ SAP ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 18:30 น. เป็นต้นไป และจะเปิดให้ใช้งานระบบได้ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 26/6/60)

1. จากมติที่ประชุมวันที่ 21 มิถุนายน 2560 กำหนดให้หน่วยงานที่ผลิตสินค้าแปรรูป บันทึกส่งสินค้าผ่านระบบ SAP ด้วยเกรด "N" (ประกาศ ณ วันที่ 26/6/60)


>>>> ไปยังหน้าเว็บไซต์ระบบ ERP-SAP <<<<
 

   ข่าวประกาศ ERP-SAP


8.
เรียน ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน กรณีขอยกเลิกเอกสารทางการเงินทุกประเภท ได้แก่ F-28, F-43, F-51, F-53 ขอให้ท่านติดต่องานบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี เพื่อทำการยกเลิกเอกสาร ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เบอร์ติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี 081-657-8112 งานบัญชี 053-810765-8 ต่อ 134 (คุณนุจรินทร์, คุณกัญญาภัทร) ต่อ 118 (คุณศิริพร, คุณภัณฑิลา) ต่อ 119 (คุณพิมพ์วลัญษ์, คุณวารุณี) ต่อ 164 (คุณสมเกียรติ) (ประกาศ ณ วันที่ 20/09/60)

7. จากมติที่ประชุมวันที่ 23/8/60 ในช่อง "ใบวัสดุ" T-CODE : MIGO ให้ระบุประเภทการส่ง ดังนี้
- N (Normal) จากศูนย์ส่งให้ศูนย์ผลิตผล ชม. ผ่านงานจัดซื้อผลิตผล
- D (Direct) จากศูนย์ส่งให้ศูนย์ผลิตผล กทม. (ไม่ QC จากศูนย์ผลิตผล ชม.)
- C (Customer) จากศูนย์ส่งให้ลูกค้า เช่น พลังผัก ทวีวัฒนา เอ็มเค ผักมีคุณภาพ พงษ์เทพ
- I (Indirect) จากศูนย์ส่งให้ลูกค้า (เอ็มเค คิวพี) โดยที่ผลิตผลไม่เต็มคันรถ และรถมารับของเพิ่มที่ศูนย์ผลิตผล หรือ การส่งผลิตผลของกลุ่มศูนย์ ที่ประกอบด้วยหลายศูนย์
หมายเหตุ : ใช้สำหรับทุกผลิตผลที่ศูนย์ส่ง หากมีข้อสงสัยในการเลือกใช้งาน กรุณาติดต่อคุณสุภาพ ทิพย์โสภา งานรับและคัดเกรดผลผลิต ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง เชียงใหม่ จึงเรียนมาเพื่อใคร่ขอความร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน จักขอบคุณยิ่ง (ประกาศ ณ วันที่ 04/09/60)

6. ทีมงานที่ปรึกษา SAP ได้จัดทำคู่มือเรียกดูรายงานตรวจสอบการสั้่งซื้อ รับของ และตั้งหนี้ (T-CODE : ME2L และ ZLMMRP23) สำหรับศูนย์ฯ/สถานีฯ ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดคู่มือทั้ง 2 แบบได้ที่ (ประกาศ ณ วันที่ 17/7/60)
>>> คู่มือเรียกดูรายงานตรวจสอบการสั่งซื้อ รับของ และตั้งหนี้ ME2L (แสดงรายการผลผลิต) (18/07/60)
>>> คู่มือเรียกดูรายงานตรวสอบการสั่งซื้อ รับของ และตั้งหนี้ ZLMMRP23 (ไม่แสดงรายการผลผลิต) (18/07/60)

5. เรียนผู้ใช้งานระบบ SAP ทุกท่าน เพื่อความครบถ้วนของการทำระบบ SAP ในส่วนงานการเงินและบัญชีนั้น กรณีที่ท่านนำส่งรายได้ ขอให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าระบบ SAP ด้วยทุกครั้ง จักขอบคุณยิ่ง ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดคู่มือได้ที่
>>> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการนำส่งรายได้ส่วนเกิน (25/04/60)
>>> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับรายได้และการนำส่งรายได้ นอกเหนือจากเงินส่วนเกินกองทุนหมุนเวียน (14/07/60)
ประกาศจากฝ่ายการเงินและบัญชี (ประกาศ ณ วันที่ 14/7/60)

4. ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานศูนย์ฯ/สถานีฯ และงานบัญชีโครงการ (ส่วนงานบันทึกส่งผลผลิต) บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมลงในช่อง "ใบวัสดุ" (T-CODE : MIGO) ดังนี้ กรณีส่งตรง (ส่งผลผลิตไปยังลูกค้าและศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงกทม.) ให้ป้อน D กรณีส่งปกติ (ส่งผลผลิตไปยังศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงชม.) ให้ป้อน N ในช่องดังกล่าว (ประกาศ ณ วันที่ 12/7/60)

3. คณะทำงานฯ ได้รวบรวมคู่มือการปฏิบัติงานระบบ SAP ที่จัดทำขึ้นโดยผู้ปฏิบัติงาน ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ >>> คลิก Link  (ประกาศ ณ วันที่ 11/7/60)

2. ทางบริษัท ไฮเปอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (ผู้รับจ้างพัฒนาระบบ ERP-SAP ระยะที่ 2 ) จะดำเนินการปรับปรุงเครื่อง Server ให้มีประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอปิดระบบ SAP ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 18:30 น. เป็นต้นไป และจะเปิดให้ใช้งานระบบได้ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 26/6/60)

1. จากมติที่ประชุมวันที่ 21 มิถุนายน 2560 กำหนดให้หน่วยงานที่ผลิตสินค้าแปรรูป บันทึกส่งสินค้าผ่านระบบ SAP ด้วยเกรด "N" (ประกาศ ณ วันที่ 26/6/60)


>>>> ไปยังหน้าเว็บไซต์ระบบ ERP-SAP <<<<