คณะองคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการหลวง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะองคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สัมมนาแผนยุทธศาสตร์และการบริหารและการตลาด ปี 2561

วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายตลาด มูลนิธิโครงการหลวง จัดสัมมนาแผนยุทธศาสตร์และการบริหารและการตลาด การนำเสนอผลการดำเนินงานฝ่ายตลาด ปี 2561 และนำเสนอแผนการดำเนินงานฝ่ายตลาดตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี 

การประชุมโครงการหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และ กรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงาน มูลนิธิโครงการหลวง และเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561

ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 371/89

วันที่ 28 เมษายน 2561 คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง ได้ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ชาวเขากับการดูแลสุขภาพ
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาให้มีศักยภาพแบบองค์รวม สามารถพึ่งพาตนเองได้

แนะนำผลิตผลโครงการหลวง ท่องเที่ยวโครงการหลวง KM โครงการหลวง E-Library CMUL OPAC