คณะทูตานุทูตศึกษาดูงาน ณ ศุนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

วันที่ 17 กันยายน 2557 คณะทูตจากประเทศต่างๆ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

มูลนิธิโครงการหลวงจัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การสรุปและวิเคราะห์ผลการปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

มูลนิธิโครงการหลวงจัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การสรุปและวิเคราะห์ผลการปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และยกร่างแผนการปฎิบัติงาน ปีงบปะมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2557 ณ อุุทยานหลวงราชพฤกษ์

การสัมมนางานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จัดงานการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ในวันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

Prince of Bhutan, DashoJigmeDorjiWangchuck เสด็จเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง

 Prince of  Bhutan, DashoJigmeDorjiWangchuck เสด็จเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557

ชาวเขากับการดูแลสุขภาพ
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาให้มีศักยภาพแบบองค์รวม สามารถพึ่งพาตนเองได้

แนะนำผลิตผลโครงการหลวง ท่องเที่ยวโครงการหลวง KM โครงการหลวง E-Library CMUL OPAC