พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโครงการหลวง, ICDF และ NCHU ไต้หวัน

มื่อวันที่ 13-16 มิถุนายน 2559 ม.จ.ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงและคณะผู้บริหาร เดินทางไปสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ กับ ICDF และ NCHU

ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 357/75

วันที่ 18 มิถุนายน 2559 คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง ได้ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้แก่ราษฎรชนเผ่า ม้ง และคนเมือง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การบริหารสินค้าคงคลัง

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ฝ่ายการเงินและบัญชี มูลนิธิโครงการหลวง ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง สินค้าคงคลัง ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี จากสถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 

การอบรมพัฒนากลุ่มเยาวชนโครงการหลวง 2559

วันที่ 11-13 มิถุนายน 2559 มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ โดยงานพัฒนาการศึกษา จัดอบรมพัฒนากลุ่มเยาวชนโครงการหลวง ณ ห้องประชุมดอยคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ชาวเขากับการดูแลสุขภาพ
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาให้มีศักยภาพแบบองค์รวม สามารถพึ่งพาตนเองได้

แนะนำผลิตผลโครงการหลวง ท่องเที่ยวโครงการหลวง KM โครงการหลวง E-Library CMUL OPAC